Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU MYHOME.PL
I. POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Myhome.pl prowadzonego przez Myhome.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342222, numer NIP: 525 26 01 291, numer REGON: 142123103, wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą kontaktować się ze spółką: myhome@myhome.pl oraz warunki świadczenia przez Myhome.pl Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną.

2. Serwis MyHome.pl jest udostępniany bezpłatnie Użytkownikom.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany bezpłatnie Użytkownikom w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz zasadami przyjętych dla korzystania z Internetu („netykieta”).

II. DEFINICJE

Wskazane poniżej określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Materiały – wszystkie treści, informacje, dane, pliki i linki do stron www zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika lub Myhome, w tym login Użytkownika.

Myhome – Myhome.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342222, numer NIP: 525 26 01 291, numer REGON: 142123103, wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą kontaktować się ze spółką: myhome@myhome.pl.

Profil – przypisany do danego Użytkownika pod wybranym przez niego loginem zbiór wszystkich Materiałów udostępnionych przez niego w Serwisie oraz informacji o jego działaniach w ramach Serwisu.

Serwis – zbiór stron internetowych o nazwie Myhome.pl prowadzony przez Myhome w domenie www.myhome.pl, w ramach którego Myhome oferuje Użytkownikom w szczególności: – możliwość zamieszczania przez Użytkowników Materiałów związanych z projektowaniem wnętrz i realizacją procesu wykończenia wnętrz, – możliwość przeglądania Materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników, – możliwość zamieszczania komentarzy w Profilach własnych i innych Użytkowników, – możliwość promowania Materiałów zamieszczonych w Profilach Użytkowników poprzez ich szeroką dostępność, – możliwość przekierowania na strony internetowe Sklepów Partnerów, – możliwość porównywania ofert sklepów internetowych oraz ofert podmiotów współpracujących z Serwisem, – narzędzia do zarządzania zamówieniami, projektami i realizacjami związanymi z projektowaniem i wykańczaniem wnętrz oraz do kontaktów ze sprzedawcami i inwestorami.

Sklep Partnera – sklep internetowy podmiotu współpracującego z Myhome, do którego Użytkownik może zostać przekierowany z Serwisu.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu, przy czym pojęcie to obejmuje zarówno Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie, jak i inne osoby korzystające z Serwisu; w przypadku osób fizycznych Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś osoba niepełnoletnia lub nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem wyłącznie za zgodą jej rodziców lub opiekuna prawnego.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Myhome umowy o świadczenie usług na czas nieoznaczony, utworzeniem Profilu Użytkownika, możliwością zamieszczania przez Użytkownika Materiałów w Serwisie, korzystania z Kodów Rabatowych przyznawanych przez Myhome i korzystaniem z wszystkich funkcji Serwisu. Z chwilą rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Profilu.

2. Myhome świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi: – utrzymania Serwisu, – umożliwienia dostępu do Serwisu, w tym do Profili, – udostępnienia Serwisu w celu zamieszczania własnych Materiałów i zapoznawania się z Materiałami osób trzecich, – umożliwienia korzystania z Kodów Rabatowych przyznawanych przez Myhome, umożliwienia przekierowania na strony internetowe Sklepów Partnerów, – udzielania Użytkownikom informacji o produktach dostępnych w Sklepach Partnerów oraz innych sklepach internetowych i porównywania ofert tych sklepów, – udzielania Użytkownikom informacji o ofertach podmiotów współpracujących z Serwisem oraz porównywania ofert tych podmiotów, – udostępnienie narzędzi do zarządzania zamówieniami, projektami i realizacjami związanymi z projektowaniem i wykańczaniem wnętrz oraz do kontaktów ze sprzedawcami i inwestorami.

3. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu przez Użytkowników są bezpłatne.

4. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego zawierającego następujące dane Użytkownika zgodne ze stanem faktycznym: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, hasło oraz zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, a następnie, aktywowanie przez Użytkownika jego indywidualnego Profilu.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący konsumentem, to jest osobą fizyczną zawierającą z Myhome umowę o świadczenie usług niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy składając Myhome oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą na adres Myhome lub pocztą elektroniczną na adres myhome@myhome.pl . Oświadczenie takie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe. Do zachowania wskazanego wyżej terminu wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadku, jeżeli Myhome wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Myhome utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. Myhome ma prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku, gdy narusza on przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług i w takiej sytuacji możliwe jest bez zachowania terminu wypowiedzenia. Myhome ma także prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług bez podawania przyczyn z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

7. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego Profilu w dowolnym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez podawania przyczyn, poprzez wybór stosownej opcji w Profilu lub poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Myhome. Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Myhome umowy o świadczenie usług.

8. Serwis umożliwia przekierowanie Użytkownika na strony internetowe Sklepów Partnerów. Zasady korzystania ze Sklepów Partnerów uregulowane zostały w Rozdziale V Regulaminu.

IV. ZASADY ZAMIESZCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW MATERIAŁÓW W SERWISIE

1. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie, Użytkownik ma prawo zamieszczania Materiałów w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Myhome nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników oraz za skutki działań Użytkowników stanowiących naruszenie Regulaminu.
3. Zakazane jest:
a) zamieszczanie w Serwisie Materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności Materiałów zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub nawołujące do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,

b) zamieszczanie w Serwisie Materiałów zawierających dane osobowe i teleadresowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,

c) zamieszczanie w Serwisie Materiałów o treściach komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, stanowiących ogłoszenia oraz adresów stron internetowych,

d) zamieszczanie w Serwisie Materiałów o treści niezwiązanej z Serwisem,

e) zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),

f) podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.

4. Myhome ma prawo do:

a) usunięcia Materiałów zamieszczonych w Serwisie,

b) zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie. Usunięcie Profilu jest jednoznaczne z rozwiązaniem z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług i w takiej sytuacji możliwe jest bez zachowania terminu wypowiedzenia.

5. Użytkownik zamieszczając Materiał w Serwisie zapewnia, że:

a) przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu prawa majątkowe autorskie do zamieszczanego Materiału, oraz

b) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiału dotyczącego tych osób.

6. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Myhome w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Materiału w Serwisie lub z tytułu udzielenia Myhome przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 7 poniżej lub w wyniku korzystania przez Myhome z Materiałów na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 7 poniżej, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Myhome takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Myhome jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Myhome wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Myhome kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Myhome.

7. Użytkownik niniejszym udziela Myhome bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Myhome ze wszystkich Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań Materiałów w wyżej wymienionym zakresie.

8. Wykorzystując Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w ramach uprawnienia określonego w ust. 7 powyżej, Myhome nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia.

9. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej obejmuje korzystanie z Materiałów w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, Myhome lub osób trzecich.

10. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie Materiałów, za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego określonego w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11. Za zamieszczanie Materiałów w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPÓW PARTNERÓW

1. Serwis umożliwia przejście Użytkownika do Sklepu Partnera (przekierowanie).

2. Informacje o produktach sprzedawanych w Sklepach Partnerów zamieszczone w Serwisie pochodzą od Sklepów Partnerów. Myhome nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność tych informacji oraz zawartość stron internetowych Sklepów Partnerów. Myhome dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje o produktach sprzedawanych w Sklepach Partnerów zamieszczone w Serwisie pochodzące od Sklepów Partnerów były aktualne. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacją o produkcie zamieszczoną w Serwisie oraz na stronie internetowej Sklepu Partnera, wiążąca jest informacja zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Partnera.

3. W przypadku dokonywania przez Użytkowników zakupów w Sklepie Partnera, stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w Sklepie Partnera.

4. Myhome nie jest stroną umów sprzedaży produktów sprzedawanych w Sklepach Partnerów i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie takich umów sprzedaży, z tytułu rękojmi, z tytułu gwarancji oraz z tytułu niezgodności nabytego produktu z umową oraz za jakość produktów sprzedawanych w Sklepach Partnerów.

5. Reklamacje związane z wadami produktów nabytych w Sklepach Partnerów lub niezgodności tych produktów z umową, jak również wszelkie pytania, informacje lub oświadczenia związane z umową sprzedaży zawartą ze Sklepem Partnera należy kierować do Sklepu Partnera, w którym zakupiony został produkt.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Myhome.pl Sp. z o.o. jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Myhome.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342222, numer NIP: 525 26 01 291, numer REGON: 142123103, wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zarówno w Profilu, jak i poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres Myhome, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Myhome będzie uprawniona do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia jego Profilu.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników, jak również postanowienia dotyczące wykorzystywania przez Serwis plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.myhome.pl/polityka-prywatnosci .

VII. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest:

a) dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,

b) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej), w tym obsługującej technologie Java i Java Script,

c) posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

VIII. INNE POSTANOWIENIE

1. Myhome ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o planowanej zmianie będzie zawierać zestawienie zmian, tekst jednolity zmienionego Regulaminu oraz datę planowanej zmiany. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Profilu w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.

2. Reklamacje, uwagi oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być kierowane na adres mailowy: reklamacje@myhome.pl lub pisemnie na adres Myhome. Reklamacja dotyczące usług świadczonych przez Myhome musi zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych także login. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Myhome.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

5. Użytkownicy będący konsumentami mają, między innymi, następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawnienie do zwrócenia się o rozpatrzenie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą do właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 148) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 r., Nr 113, poz. 1214). Szczegółowe informacje o stałych polubownych sądach konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

b) uprawnienie do skorzystania z postępowania mediacyjnego podejmowanego przez właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 148). Szczegółowe informacje o takim postępowaniu mediacyjnym dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) uprawnienie do skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą udzielanej przez właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (informacje na temat możliwości uzyskania takiej pomocy są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów) lub organizację społeczną, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (w szczególności Federację Konsumentów; informacje na temat takiej pomocy dostępne są na stronie internetowej http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

6. Poza źródłami informacji wskazanymi w punkcie 5 powyżej, informacje o możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującymi adresami:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12.2014

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
(obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Myhome.pl Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, adres poczty elektronicznej: myhome@myhome.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.