Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I.                   POSTANOWIENIE OGÓLNE  

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu Myhome.pl prowadzonego w domenie www.myhome.pl oraz wykorzystywania plików cookies w tym serwisie.

   2.      Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Myhome.pl dostępnym pod adresem: www.myhome.pl

  3.      Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Myhome.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnica 3, 01-796 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342222, numer NIP: 525 26 01 291, numer REGON: 142123103, wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN, adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą kontaktować się ze spółką: myhome@myhome.pl.

   4.      Myhome przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników i do ochrony prywatności Użytkowników. Myhome stosuje odpowiednie zabezpieczenia zapewniające ochronę danych Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby nieupoważnione.
 

 II.                OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
1.      Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

  2.      Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dla celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu.

  3.      Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu newslettera Serwisu oraz innych informacji handlowych. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera Serwisu oraz innych informacji handlowych.

  4.      Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zarówno w Profilu, jak i poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres Myhome, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla  prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Myhome będzie uprawniona do rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia jego Profilu.

  5.      Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Myhome jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do rozliczenia świadczonych usług lub dochodzenia roszczeń.

  6.      Myhome jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Internity bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

  7.      Myhome jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:
a)      oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b)      oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,
c)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu, d)     informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. 

 III.             KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES  

  1.      Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik. Pliki te są przechowywane do chwili wylogowania się Użytkownika lub zamknięcia przeglądarki (cookies sesyjne) lub do chwili ich usunięcia z pamięci urządzenia przez Użytkownika (cookies stałe). Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Myhome, jak i od osób trzecich współpracujących z Myhome, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

  2.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)      analizy preferencji Użytkowników w zakresie treści prezentowanych w Serwisie oraz dostosowania tych treści do preferencji Użytkowników,
b)      analizy sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu,
c)      umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu poprzez utrzymywanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.

   3.      Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Należy mieć na uwadze, że odmowa zgody na przechowywanie plików cookies nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, ale może wpłynąć na jego funkcjonalność. 

 IV.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1.      Wszelkie pytania i wnioski dotyczące polityki prywatności Użytkownicy winny być kierowane na adres mailowy: myhome@myhome.pl

  2.       Myhome ma prawo wprowadzić zmiany do Polityki Prywatności na zasadach obowiązujących dla zmiany Regulaminu.